< Επιστροφή
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 2022, φωτογραφία της Μαρίας Γραμματικού

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023

Το Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α), για τις ανάγκες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α), προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για τη σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του έργου «SUB 4.2 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» (CPV 32330000-5, 30200000-1). Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για την περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ.