Προκήρυξη ακρόασης Εξάρχοντα, Μάρτιος 2021

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντα, με ετήσια σύμβαση εργασίας (με έναρξη το Μάρτιο/Απρίλιο 2021) και δυνατότητα ανανέωσης.Η άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006 όπως…
Περισσότερα