< Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) επιθυμεί να προχωρήσει στην άμεση κάλυψη της θέσεως της/του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

Φορέας: Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α.

Θέση: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διάρκεια: 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης

Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση στην έδρα του Φορέα

Αποδοχές: Ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο ρόλος της/του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η διαχείριση όλων των θεμάτων οικονομικής φύσεως της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Δημόσια Υπηρεσία) και του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών υπάγεται ιεραρχικά στον Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή της Κ.Ο.Α και στο Διοικητικό Συμβουλίο.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι κυριότερες αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Σύνταξη και αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων στο εποπτεύον Υπουργείο σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
 • Σύνταξη και αποστολή οικονομικών στοιχείων στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
 • Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων και Μητρώο Δεσμεύσεων
 • Μισθοδοσία προσωπικού του Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α. και εποπτεία μισθοδοσίας καλλιτεχνικού και διοικητικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ( Δημόσια Υπηρεσία )
 • Διαχείριση συμβάσεων έργου και συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
 • Διαγωνιστικές διαδικασίες και δημόσιες συμβάσεις, βάσει του Ν. 4412/2016
 • Διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Κατάρτιση φορολογικών και ασφαλιστικών βεβαιώσεων
 • Συνδρομή σε θέματα αρμοδίοτητάς του προς τη Διεύθυνση της Κ.Ο.Α. και κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών ή της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 • Κάτοχος άδειας Α’ Τάξης Λογιστή
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις λογιστικής και λογιστικών προγραμμάτων ERP

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Θα εκτιμηθεί εργασιακή εμπειρία στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και τη Παρασκευή 1/7/2022 (και ώρα 15.00) μέσω email (afidetzi@koa.gr), με την ένδειξη «Θέση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών», αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά.