< Επιστροφή

Διευκρίνιση διαγωνισμού μονίμων Μουσικών

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κρίνει αναγκαίο να τονίσει προς τους υποψηφίους του διαγωνισμού που περιγράφεται στον παρόντα ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλα τα όργανα και για όλες τις κατηγορίες μουσικών, λήγει στις 9 Μαρτίου 2018. Η ημερομηνία αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Πέραν της 9ης Μαρτίου 2018, οποιαδήποτε αίτηση θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη χωρίς να εξετασθεί περαιτέρω και οι Μουσικοί θα αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στο ότι τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους Μουσικούς και για όλες τις Μουσικούς, ανεξαιρέτως της κατηγορίας καλλιτεχνικού προσωπικού και του οργάνου στο οποίο προτίθενται να εξετασθούν.

Για παράδειγμα, Μουσικός που προτίθεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό στην κατηγορία Κορυφαίου Β’ στα κρουστά, με υποχρέωση στα τύμπανα και επομένως θα εξετασθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 6 Ιουνίου, θα πρέπει να καταθέσει την αίτησή του έως και την 9η Μαρτίου, μέσα στην ίδια δηλαδή προθεσμία με όσους Μουσικούς προτίθενται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό στην κατηγορία Όμποε, Κορυφαίος Β’, που θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή στις 17 Μαρτίου.